TOÁN LỚP 6

TOÁN LỚP 6

Thây Quang Baby

21

83

23/06/2016

26/09/2017

1,000,000 VNĐ

Nộp học phí

Các chuyên đề trong khóa học

2. Kỹ thuật chuẩn hóa tọa độ

Ngày phát hành: 18/07/2016

3. HÌNH OXY :Tham số hóa

Số bài: 5 Ngày phát hành: 08/01/2017

4. Dùng phương pháp cộng góc chứng minh vuông góc

Số bài: 4 Ngày phát hành: 22/08/2016

6. Dùng trực tâm chứng minh vuông góc

Số bài: 6 Ngày phát hành: 22/08/2016

7. Chứng Minh Vuông Góc Qua Tứ Giac Nội Tiếp

Số bài: 4 Ngày phát hành: 22/08/2016

8. Quan hệ bằng nhau

Ngày phát hành: 12/07/2016

9. HÌNH OXY :Quan hệ bằng nhau

Số bài: 1 Ngày phát hành: 14/01/2017

10. HÌNH OXY :Quan hệ song song

Ngày phát hành: 17/01/2017

11. HÌNH OXY :Quang hệ thẳng hàng

Ngày phát hành: 20/01/2017

12. HÌNH OXY :Đường Phân Gíac

Số bài: 3 Ngày phát hành: 23/01/2017

13. HÌNH OXY :Quan hệ đồng dạng

Ngày phát hành: 26/01/2017

14. HÌNH OXY :Quan hệ vuông góc - Vuông cân

Số bài: 4 Ngày phát hành: 11/01/2017

15. Hình chữ nhật - Vuông góc

Số bài: 4 Ngày phát hành: 23/06/2016

16. Hình vuông

Số bài: 3 Ngày phát hành: 24/06/2016

17. Đường tròn

Số bài: 7 Ngày phát hành: 28/06/2016

18. Hình thang

Số bài: 1 Ngày phát hành: 25/06/2016

19. Hình bình hành

Số bài: 1 Ngày phát hành: 12/07/2016

20. Trực tâm - Đường tròn Ơ le

Số bài: 4 Ngày phát hành: 26/06/2016

21. Mỗi ngày một tính chất

Số bài: 14 Ngày phát hành: 18/07/2016