TOÁN LỚP 4

TOÁN LỚP 4

Thây Quang Baby

11

3

01/07/2018

01/07/2030

1,000,000 VNĐ

Nộp học phí

Các chuyên đề trong khóa học

1. Hướng dẫn giải sử dụng

Số bài: 3 Ngày phát hành: 10/09/2016

2. HÀM SỐ

Ngày phát hành: 07/09/2016

3. MŨ VÀ LOGA

Ngày phát hành: 08/10/2016

4. TÍCH PHÂN

Ngày phát hành: 01/11/2016

5. HÌNH OXYZ

Ngày phát hành: 01/12/2016

6. HÌNH KHÔNG GIAN

Ngày phát hành: 20/10/2016

7. SỐ PHỨC

Ngày phát hành: 01/12/2016

8. CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ

Ngày phát hành: 01/02/2017

9. MẸO GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM

Ngày phát hành: 01/02/2017

10. LƯỢNG GIÁC

Ngày phát hành: 01/07/2017

11. TỔ HỢP XÁC SUẤT

Ngày phát hành: 01/07/2017